SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EMOTIONELLE KUNDETYPER APS (B2B)

 

1. Anvendelse

 1. 1.1  Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale og kurser, der rekvireres online eller telefonisk (herefter kaldet produkter) hos Emotionelle Kundetyper ApS, CVR-nr.: 36476540.
 2. 1.2  Enhver levering fra Emotionelle Kundetyper ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af Emotionelle Kundetyper ApS fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

 1. 2.1  Emotionelle Kundetyper ApS bliver tidligst forpligtet ved de af virksomheden afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Emotionelle Kundetyper ApS har afsendt sin ordrebekræftelse eller en faktura.
 2. 2.2  Emotionelle Kundetyper ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen eller fakturaen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af virksomheden fremsendte erklæringer.

3. Priser

 1. 3.1  Alle priser, herunder priser i henhold til de af Emotionelle Kundetyper ApS udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Emotionelle Kundetyper ApS forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre prislister og katalogmateriale.
 2. 3.2  Såfremt Køber undlader at modtage det bestilte materiale, eller hvis forsendelsesfirmaets levering af forsendelsen umuliggøres, som følge af Købers forhold på andre måder, skal Køber selv afholde udgifterne til at få det bestilte produkt sendt på ny. Hertil lægges et håndteringsgebyr på kr. 150 kroner ekskl. moms, der betales til Emotionelle Kundetyper ApS.

3.3 Ønsker Køber ikke at få varen tilsendt på ny jf. pkt. 3.2, bliver håndteringsgebyret på kr. 150 ekskl. moms fratrukket produktets pris i forbindelse med refundering af købesummen.

4. Leveringsbetingelser

 1. 4.1  Emotionelle Kundetyper ApS vælger selv, hvilket forsendelsesfirma, der anvendes til levering af de bestilte produkter. Såfremt Køber har særlige ønsker til et specifikt forsendelsesfirma, skal dette aftales selvstændigt med Emotionelle Kundetyper ApS.
 2. 4.2  Emotionelle Kundetyper ApS har intet ansvar for forsinkelse, der skyldes forsendelsesfirmaets for- hold, ligesom Køber ikke er berettiget til at hæve købet, som følge af forsinkelse med levering, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold.
 3. 4.3  Såfremt en forsendelse går til grunde, er Emotionelle Kundetyper ApS dog naturligvis indstillet på at finde en løsning med Køber, der ofte indebærer en omlevering af det fysiske materiale mod et gebyr.

5. Bestillingsprocessen

 1. 5.1  Når købet er gennemført på Emotionelle Kundetyper ApS’s hjemmeside eller telefonisk, vil Køber modtage en ordrebekræftelse/faktura via den af Køber oplyste mailadresse.
 2. 5.2  Såfremt Køber har købt et produkt, der alene kan tilgås online, vil Køber ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Dette varer typisk 5 minutter.
 3. 5.3  Det er Købers eget ansvar at sikre, at han bliver bekendt med fakturaen og at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode mv., ikke forsvinder i en SPAM-mappe i Købers mailindbakke.
 4. 5.4  Emotionelle Kundetyper ApS står naturligvis til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres til at kontakte kundeservice på www.emotionel- lekundetyper.dk/helpdesk hvis der opleves problemer.

6. Betaling

 1. 6.1  Betaling sker kontant til det af Emotionelle Kundetyper ApS anviste betalingssted.
 2. 6.2  Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.
 3. 6.3  Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.
 4. 6.4  Ved yderligere betalingsmisligholdelse er Emotionelle Kundetyper ApS berettiget til at kræve om- kostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.
 5. 6.5  Alle produkter er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Emotionelle Kundetyper ApS er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

7. Aflysning af kurser mv.

 1. 7.1  Emotionelle Kundetyper ApS forbeholder sig retten til at aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos Emotionelle Kundetyper ApS.
 2. 7.2  Emotionelle Kundetyper ApS dækker dog ikke køb af evt. ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

8. Emotionelle Kundetyper ApS’ ansvar

8.1 Emotionelle Kundetyper ApS og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som Emotionelle Kundetyper ApS tilvejebringer for Køber.

 1. 8.2  Emotionelle Kundetyper ApS yder markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere salg eller kundetilfredshed ud fra de erfaringer og me- toder, som Emotionelle Kundetyper ApS igennem en årrække har tilegnet sig.
 2. 8.3  Kunderelationer og -segmentering er dog et omfattende og komplekst specialområde, ligesom mange individuelle forhold gør sig gældende, hvorfor Emotionelle Kundetyper ApS ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte virksomhed.
 3. 8.4  Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

9. Købers brugsret

 1. 9.1  Køber opnår, ved køb af et produkt hos Emotionelle Kundetyper ApS, en uoverdragelig licens til at anvende produktet i Købers egen virksomhed til interne formål.
 2. 9.2  Køber opnår mulighed for at tilgå det købte materiale op til 3 gange indenfor 365 dage efter købet via Emotionelle Kundetyper ApS’ hjemmeside.
 3. 9.3  Køber opnår ingen ret til at sprede eller på andre måder distribuere det købte materiale uden sam- tykke fra Emotionelle Kundetyper ApS.
 4. 9.4  Køber er dog berettiget til at dele udvalgte elementer af produkterne med underleverandører/kol- legaer, der arbejder på samme opgave – dog maksimalt 6 personer. Denne deling må alene bestå i, at underleverandøren/samarbejdspartneren får lov at læse eller se originalmaterialet sammen med Køber. Ved tvivl om hvorvidt en deling kan anses for retmæssig, opfordres Køber til at kontakte Emotionelle Kundetyper ApS på kontakt@emotionellekundetyper.dk.
 5. 9.5  Køber må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde fore- tage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.
 1. 9.6  Ved køb af produkter hos Emotionelle Kundetyper ApS anerkender Køber, at der opnås indsigt i erhvervshemmeligheder og knowhow, der anses for omfattet af lov om forretningshemmeligheder, idet der er tale om forretningshemmeligheder, som Emotionelle Kundetyper ApS tilstræber at holde fortrolige. Det er derfor ikke tilladt for Køber at anvende det købte til undervisning eller på andre måder at videreformidle den viden, som Køber opnår ved sit køb af produktet hos Emotio- nelle Kundetyper ApS.
 2. 9.7  Såfremt Emotionelle Kundetyper ApS konstaterer, at Køber eller dennes samarbejdspartnere fore- tager uretmæssig brug af materialet i medfør af pkt. 10.1-10.6, anses dette for væsentlig mislighol- delse af parternes aftale, ligesom Emotionelle Kundetyper ApS forbeholder sig retten til at sende en faktura svarende til køb af de nødvendige antal brugerlicenser, som den uberettiget brug ville have indebåret. Se desuden pkt. 11.6.

10. Beskyttelse af Emotionelle Kundetyper ApS’ rettigheder

 1. 10.1  Køber opnår ingen ret til Emotionelle Kundetyper ApS’s immaterielle rettigheder ved køb af pro- duktet, ligesom Køber ved afgivelsen af sin ordre anerkender, at Køber vil afholde sig fra at ud- nytte, misbruge eller på anden måde snylte på det materiale, som er udleveret eller på anden måde er stillet til rådighed for Køber.
 2. 10.2  Emotionelle Kundetyper ApS er indehaver af en beskyttet varemærkeret til betegnelsen ”Emotionelle Kundetyper”, ligesom kundebetegnelserne ”Den Røde Kundetype”, ”Den Grønne Kundetype”, ”Den Gule Kundetype” og ”Den Blå Kundetype” alle udgør varemærkeretligt beskyttede forretningskendetegn.
 3. 10.3  Som indehaver af ovenstående varemærkerettigheder, er Emotionelle Kundetyper ApS berettiget til at forbyde tredjemand, der ikke har Emotionelle Kundetyper ApS’s samtykke at gøre erhvervsmæssig brug af identiske samt forvekslelige kendetegn for tilvejebringelse af de samme varer og tjenesteydelser for hvilke disse varemærker er beskyttet for.
 4. 10.4  Såfremt det konstateres, at Køber uberettiget gør indgreb i Emotionelle Kundetyper ApS’s vare- mærkerettigheder, forbeholdes det at retsforfølge krænkelsen, herunder med krav om erstatning, rimeligt vederlag jf. varemærkeloven § 43, stk. 1, nr. 1 og godtgørelse for ikke økonomisk skade jf. varemærkelovens § 43, stk. 3.
 1. 10.5  Alle Emotionelle Kundetyper ApS’s produkter er omfattet af ophavsretslovens beskyttelsesområde, der blandt andet beskytter litterære værker, billeder, videoer, layout mv. jf. ophavsretslovens § 1, stk. 1.
 2. 10.6  Såfremt det konstateres, at Køber uberettiget gør indgreb i Emotionelle Kundetyper ApS’s ophavs- rettigheder, forbeholdes det at retsforfølge krænkelsen, herunder med krav om erstatning, rimeligt vederlag jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 i henhold til princippet i pkt. 10.5 samt godtgørelse for ikke økonomisk skade jf. ophavsretslovens § 83, stk. 3.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Uoverensstemmelser mellem Emotionelle Kundetyper ApS og Køber om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aalborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er revideret pr. 28. marts 2019

 

page8image8448

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}